Trzymiesięczny płatny staż w Brukseli

Opublikowano 16 lutego 2018 roku

 

 Uniwersytet Gdański wspólnie z biurem poselskim europosła Jarosława Wałęsy
zaprasza studentów do wzięcia udziału

w konkursie „STAŻE BRUKSELSKIE” 2017/2018

 

Przedmiotem konkursu jest staż dla jednego studenta Uniwersytetu Gdańskiego, ufundowany przez europosła Jarosława Wałęsę.

 

W konkursie na Staż Brukselski mogą wziąć udział studenci I i II roku studiów drugiego stopnia lub III i IV roku jednolitych studiów magisterskich z następujących wydziałów:

 • Ekonomicznego,
 • Nauk Społecznych, 
 • Oceanografii i Geografii,
 • Prawa i Administracji,
 • Zarządzania.

 

W rekrutacji nie mogą brać udziału studenci uczestniczący w programie wymiany studenckiej lub innym programie (projekcie) finansowanym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

 


Warunki rekrutacji:

Warunki uczestnictwa w rekrutacji

 1. biegła znajomość języka angielskiego (na poziomie minimum B2/C1) lub języka francuskiego (w mowie i piśmie), potwierdzona kserokopią dokumentów poświadczających ukończenie kursów, lektoratów bądź egzaminów językowych,
 2. podstawowa wiedza na temat instytucji europejskich i ich zadań,
 3. dobre wyniki w nauce.


Biuro poselskie od kandydata oczekuje:

 1. zaangażowania, elastyczności, gotowości pracy w nienormowanym czasie,
 2. podejmowania różnorodnych zadań,
 3. nienagannej kultury osobistej,
 4. umiejętności pracy w zespole,
 5. radzenia sobie z presją czasu oraz samodzielności w realizacji powierzonych zadań.


Formularze aplikacyjne można pobrać tutaj.

Regulamin Konkursu


Ponadto, formularze aplikacyjne oraz regulamin Staży Brukselskich są dostępne w dziekanatach ww. wydziałów.


Formularze aplikacyjne wraz z certyfikatami lub dokumentami poświadczającymi znajomość języka obcego należy składać w dziekanacie właściwego wydziału w terminie do 26 lutego 2018 r.

 

Warunki odbywania stażu:

Staż będzie odbywał się od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 r. w biurze poselskim Jarosława Wałęsy Posła do  Parlamentu Europejskiego w  Brukseli.


Stażysta będzie otrzymywał kwotę 1000 euro brutto miesięcznie, jako pokrycie kosztów zamieszkania, podróży i zakwaterowania (proporcjonalnie do liczby dni stażowych w miesiącu).


Odbyty staż za zgodą dziekana właściwego wydziału – zostanie uznany jako praktyka obowiązkowa wynikająca z kierunku kształcenia.


Koszty ubezpieczenia w okresie trwania stażu ponosi student we własnym zakresie.