Meeting of the Council of Experts of the Faculty

Posted on 2021-06-18

17 czerwca 2021 roku na Wydziale Ekonomicznym UG odbyło się kolejne spotkanie Rady Ekspertów. Tematem przewodnim spotkania były „Perspektywy gospodarki w wymiarze globalnych zmian”.

Członków Rady Ekspertów i Gości uroczyście powitała Pani Dziekan Wydziału Ekonomicznego, dr hab. Monika Bąk, prof. UG.

Pani Dziekan przedstawiła najnowsze informacje i zmiany wynikające z działalności akademickiej, naukowej i biznesowej Wydziału Ekonomicznego UG. Pani Dziekan wskazała na wydarzenia dotyczące zarówno całego Uniwersytetu, jak i wydziału, takie jak wybór Rektora UG, Rady Uniwersytetu Gdańskiego, przekształcenia wynikającego z dynamicznego rozwoju uczelni, sprecyzowanie polityki rozwoju naukowego uczelni, a zwłaszcza filary rozwoju UG, którymi są umiędzynarodowienie i współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Pani Dziekan odniosła się także do zagadnienia jakości kształcenia i badań dotyczących nauczania on-line z perspektywy studentów i wykładowców akademickich.

Następnie prodziekan Wydziału Ekonomicznego ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym dr Magdalena Markiewicz przekazała szczegółową informację na temat współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami w kontekście podsumowania wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Pani Prodziekan podziękowała wszystkim przedstawicielom Rady Ekspertów zaangażowanym w tak znaczący sposób we współpracę z Wydziałem, a także imiennie osobom uczestniczącym w spotkaniach w ramach procesu akredytacji, dzięki którym możliwe było ukazanie przejawów udanej i kompleksowej współpracy akademicko-biznesowej Wydziału Ekonomicznego UG.

Prodziekan Wydziału Ekonomicznego ds. studenckich i kształcenia, dr Tomasz Gutowski omówił zmiany w zakresie kształcenia, w tym modułowe ścieżki kształcenia na studiach niestacjonarnych oraz formuły elastycznego kształtowania ścieżki studiów w zależności od zainteresowań studenta. Pan Prodziekan zwrócił też uwagę na wprowadzenie nowych metod kształcenia, w tym zwłaszcza tutoringu akademickiego do modelu kształcenia akademickiego na Wydziale Ekonomicznym UG, wskazując przykłady i efekty wprowadzenia takich przedmiotów, jak „Ekonomia w tutoringu”.

Niezwykle interesującym punktem spotkania Rady Ekspertów WE UG był wykład połączony z prezentacją najnowszych trendów rozwojowych w gospodarce światowej, przygotowany przez dra hab. Tomasza Brodzickiego, prof. UG, kierownika Katedry Ekonomii Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego, pełniącego jednocześnie funkcję Principal Economist w IHS Markit, Maritime & Trade Division.

Tematem wykładu były „Perspektywy handlu światowego w 2021 r. i zmiany w najbliższej dekadzie”. Dr hab. Tomasz Brodzicki, prof. UG wskazał szanse i zagrożenia wynikające z obecnych trendów w handlu światowym, kształtowanie wolumenu eksportu i importu oraz odporność gospodarek na kryzys wynikający z pandemii, jak również scenariusze rozwoju sytuacji określane przez międzynarodowe instytucje finansowe i instytuty badawcze.

Wykład spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, a po jego zakończeniu rozwinęła się bardzo ciekawa dyskusja dotycząca zagadnień ekonomiczno-biznesowych, padały liczne pytania, uczestnicy dzielili się spostrzeżeniami, opiniami i komentarzami.

Spotkanie było kolejnym dowodem efektywnej współpracy Wydziału Ekonomicznego z przedstawicielami otoczenia gospodarczego, a dyskusja wskazywała na wiele nowych źródeł inspiracji w zakresie zagadnień ekonomicznych, w tym rozwoju gospodarki w wymiarze światowym, regionalnym i lokalnym.