Sylwetka Absolwenta


Biznes elektroniczny wymaga od menadżera interdyscyplinarności. Specjalność Biznes Elektroniczny jest tak zaprojektowana aby jej absolwent miał pełne wykształcenie ekonomiczne, a jednocześnie był specjalistą w dziedzinie projektowania, wdrażania i stosowania technologii informacyjnej w przedsiębiorstwach. Absolwent tej specjalności będąc menadżerem-informatykiem, będzie dobrze przygotowany do współpracy z inżynierami informatykami. Ze względu na swoją zaawansowaną wiedzę na styku informatyki i ekonomii będzie mógł pełnić rolę lidera w interdyscyplinarnych zespołach, odpowiedzialnych za rozwój biznesu elektronicznego w przedsiębiorstwach.

Absolwenci specjalności Biznes Elektronicznego uzyskują praktyczne umiejętności z zakresu projektowania, wdrażania i stosowania technologii informacyjnej w przedsiębiorstwach działających na rynkach elektronicznych.

Miejsca pracy i perspektywy zawodowe:

 • przedsiębiorstwa konsultingowe,

 • przedsiębiorstwa informatyczne,

 • międzynarodowe korporacje,

 • małe średnie przedsiębiorstwa,

 • administracja państwowa.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW I STOPNIA SPECJALNOŚCI BIZNES ELEKTRONICZNY


W wyniku ukończenia studiów I stopnia (licencjackich) absolwent specjalności Biznes Elektroniczny jest przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie. Absolwenci specjalności Biznes Elektroniczny, oprócz wykształcenia w dziedzinie nauk ekonomicznych, otrzymują zaawansowaną wiedzę oraz konkretne umiejętności z zakresu technologii internetowej. Większość przedmiotów realizowana jest w laboratoriach komputerowych.

Program specjalności przygotowuje menadżerów, którzy będą zdolni do twórczego i efektywnego funkcjonowania w gospodarcze elektronicznej. Absolwent specjalności będzie specjalistą w dziedzinie wdrażania rozwiązań z zakresu handlu elektronicznego.

Tematyka przedmiotów realizowanych podczas studiów I stopnia na specjalności Biznes Elektroniczny umożliwia zdobycie wiedzy z następujących zagadnień:

 • społeczeństwo informacyjne i gospodarka elektroniczna,

 • rozwiązania handlu elektronicznego,

 • bezpieczeństwo w handlu internetowym,

 • technologie internetowe,

 • języki programowania internetowego – PHP, ASP, Java, JavaScript,

 • zasady budowy i zarządzanie sklepem internetowym – oprogramowanie eMarket, Quck.Card, osCommerce, ZenCard, Wordpress,

 • audyty stron WWW,

 • wykorzystanie narzędzi marketingu w Internecie, Web positioning.
   

Absolwent jest również specjalistą w zakresie projektowania i zarządzania serwisami internetowymi. Biznes Elektroniczny wymaga interdyscyplinarności, dlatego specjalność w realizowanej dydaktyce uwzględnia takie zagadnienia, jak wykorzystanie komputerów w analizie ekonomicznej oraz projektowanie procesów logistycznych.

Dzięki zdobytym praktycznym umiejętnościom, absolwent specjalności Biznes Elektroniczny odnajdzie się wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się Internet w prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW II STOPNIA SPECJALNOŚCI BIZNES ELEKTRONICZNY


W wyniku ukończenia studiów II stopnia (magisterskich) absolwent specjalności Biznes Elektroniczny jest przygotowany do wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w procesach biznesowych.

Celem zajęć prowadzonych w ramach specjalności jest przygotowanie absolwenta do korzystania z najnowszych metod przedsiębiorczości elektronicznej, których stosownie warunkuje pomyślne funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce elektronicznej.

Absolwent posiada kompetencje menadżera do spraw: wdrażania technologii informatycznych, strategicznego wykorzystania zasobów IT przedsiębiorstwa, projektowania i zrządzania informacyjnymi systemami zintegrowanymi.

Tematyka wykładanych przedmiotów obejmuje takie zagadnienia jak:

 • infrastruktura systemów informacyjnych, sieci komputerowe, sieciowe systemy operacyjne,

 • prawo i bezpieczeństwo w gospodarce elektronicznej,

 • zarządzanie informacją, modelowanie danych, projektowanie baz danych,

 • metodyka zarządzania projektami IT, zarządzanie zmianami, jakością i ryzykiem w projekcie,

 • komputerowe systemy zarządzania, ZSI, DMS, ERP, MPR, CRM, DSS,

 • modelowanie i symulacja procesów gospodarczych,

 • bankowość elektroniczna,

 • systemy eksperckie wspierające działalność gospodarczą.

 

Biznes Elektroniczny, ze względu na swój globalny charakter, wymaga interdyscyplinarności, dlatego absolwent poznaje także zagadnienia związane z marketingiem, logistyką, rozliczeniami międzynarodowymi i transakcjami w handlu międzynarodowym.

Absolwent potrafi identyfikować przemiany zachodzące we współczesnym przedsiębiorstwie.