Wykładowcy przedmiotów akredytowanych przez ACCA

 


Anna Blajer-Gołębiewska – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, wykładowca Wydziału Ekonomicznego UG. Wiceprezes zarządu spółki z branży IT. Autorka licznych artykułów w czasopismach międzynarodowych, monografii oraz rozdziałów w monografiach. Współautorka podręczników akademickich. Prezentowała swoje badania naukowe na wielu konferencjach ogólnopolskich i zagranicznych. Recenzuje artykuły dla czasopism  naukowych m.in. "Regulation and Governance", "Economic Research" oraz "Economics and Sociology".
Wyróżniona nagrodami Rektora UG za współautorstwo w monografiach. W 2011 r. otrzymała Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. W 2015 r. została wyróżniona za osiągnięcia dydaktyczne w konkursie „Nauczyciel Roku” im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza. Jest koordynatorem współpracy z Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) na Wydziale Ekonomicznym UG, kierownikiem kursów podyplomowych "Diploma in Accounting and Business", a także opiekunem specjalności „Finanse w przedsiębiorstwach” akredytowanej przez ACCA.
Na specjalności „Finanse w przedsiębiorstwach” akredytowanej przez ACCA prowadzi zajęcia z przedmiotów Podstawy wiedzy z finansów i rachunkowości (ACCA: AB, MA, FA) oraz Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie ryzykiem (ACCA: FM).


 

Leszek Czerwonka – profesor Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Zatrudniony jako nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Gdańskim oraz na stanowisku kierownika ds. finansów i transportu w DK Logistics. Wykładowca w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego  - zajęcia dla kadry zarządzającej oraz właścicieli przedsiębiorstw transportowych. Członek zespołu ekspertów Narodowego Centrum Nauki (2015).
Autor i współautor monografii naukowych i podręczników akademickich oraz autor ponad 60 artykułów naukowych i rozdziałów. Wygłosił referaty na kilku zagranicznych konferencjach naukowych oraz na kilkudziesięciu konferencjach krajowych. Kierownik i główny wykonawca projektów naukowych, w tym dwóch finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Laureat Nagród Rektora UG Zespołowych Pierwszego Stopnia (2004, 2008). Autor ekspertyz dla biznesu (Sescom, Pharmatica).
Posiada Certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy. W ramach programu ACCA Academics Sitting Exams zdał egzaminy ACCA F5 Performance Management i F9 Financial Management – uzyskując z tego drugiego najlepszy wynik w Polsce dotychczas wśród wszystkich wykładowców akademickich biorących udział
 w programie (December 2015).
Na specjalności „Finanse w przedsiębiorstwach” akredytowanej przez ACCA prowadzi zajęcia z przedmiotów Zarządzanie wynikiem przedsiębiorstwa (ACCA: PW) oraz Zarządzanie finansami (ACCA: FM).

 

 

Artur Gronkiewicz – absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Ekonomicznym (kierunek Stosunki Międzynarodowe w zakresie Handlu Zagranicznego). Studiował w Dublin Institute of Technology w ramach programu ERASMUS. Menedżer, Biegły Rewident z ponad 10-cio letnim doświadczeniem w finansach oraz szeroką wiedzą z zakresu zarządzania, rachunkowości, podatków oraz kontroli, którą z zaangażowaniem wykorzystuje w pracy. Z audytem finansowym związany był przez 9 lat (MooreStephens, PwC oraz KPMG). Zajmował się m.in. badaniem sprawozdań finansowych spółek z branży morskiej, farmaceutycznej, energetycznej, przemysłu, budownictwa, rolnictwa, transportu oraz handlu. Od ponad 5 lat dyrektor finansowy w Sony Pictures GBS w Gdyni. Odpowiada za departament księgi głównej ("Finance & Accounting") w Centrum Usług Wspólnych (SSC) świadczącym usługi finansowe i księgowe w całej Europie dla Sony Pictures Entertainment (Theatrical; Television & Home Entertainment).
Na specjalności „Finanse w przedsiębiorstwach” akredytowanej przez ACCA prowadzi zajęcia z przedmiotu Sprawozdawczość finansowa (ACCA: FR).Joanna Hartenberger-Liszek - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych na Wydziale Ekonomicznym UG. Posiada wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw, analizy ekonomiczno-finansowej oraz audytu. Autorka monografii o diagnozowaniu ekonomicznym przedsiębiorstw. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Na specjalności „Finanse w przedsiębiorstwach” akredytowanej przez ACCA prowadzi zajęcia  z przedmiotu Audyt wewnętrzny i zewnętrzny (ACCA: AA).

 


 


Joanna Kruczalak-Jankowska – profesor Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Studiów podyplomowych Prawo spółek oraz kierownik Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji UG.
W latach 1990-1992 odbyła pozaetatową aplikację sędziowską przy Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku. W latach 1996-1997 uczestniczyła w międzynarodowym programie UE Phare ACE P95-2043-R na temat programów powszechnej prywatyzacji w krajach Europy Środkowej. W 2006 r. przebywała na  stypendium w Max-Planck-Institut für ausländischen und internationalen Privatrecht w Hamburgu, Niemcy.
Autorka licznych publikacji dotyczących prawa przedsiębiorców, problematyki umów zawieranych w obrocie gospodarczym, zagadnień prywatnoprawnych prawa upadłościowego i naprawczego, a także europejskiego prawa gospodarczego, w tym takich monografii jak "Umowy menedżerskie" oraz „Ogłoszenie upadłości. Skutki dotyczące zobowiązań w krajowym i transgranicznym postępowaniu upadłościowym”.
W ramach pracy dydaktycznej Joanna Kruczalak-Jankowska prowadzi wykłady z prawa handlowego, prawa upadłościowego i naprawczego oraz międzynarodowego prawa prywatnego (wybrane zagadnienia).
Na specjalności „Finanse w przedsiębiorstwach” akredytowanej przez ACCA prowadzi zajęcia z przedmiotu Prawo gospodarcze (ACCA: LW).Andrzej Letkiewicz – profesor Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Nauczyciel akademicki na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Od roku 2015 Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
Kariera zawodowa: konsultant w NEXUS Consultants s.c. (1996-1998), działalność gospodarcza w zakresie konsultingu (1998-2001), Członek zarządu FRUG (2005-2015), Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddział Gdańsk (od 2015), Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (od 2015), Członek zespołu recenzentów czasopisma Przedsiębiorstwo&Finanse (od 2015), Kierownik Katedry Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych (od 2016). Autor kilkunastu opracowań na rzecz praktyki w zakresie finansów.
Wyróżniony nagrodami Rektora UG za współautorstwo w monografiach. Autor trzech monografii z zakresu gospodarowania i funkcjonowania przedsiębiorstw. 
Na specjalności „Finanse w przedsiębiorstwach” akredytowanej przez ACCA prowadzi zajęcia z przedmiotów Podstawy wiedzy z finansów i rachunkowości (ACCA: AB, MA, FA) oraz Podatki (ACCA: TX). 

 

 

Sylwia Machowska-Okrój – doktor nauk ekonomicznych na stanowisku adiunkta w Katedrze Mikroekonomii na UG. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i studiów doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w wykładaniu finansów na UG
i innych uczelniach. Wyróżniona nagrodami Rektora UG za współautorstwo w monografiach. Autorka artykułów prezentowanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Pełni funkcję rzecznika Dziekana ds. ryzyka na Wydziale Ekonomicznym oraz opiekuna doktorantów
w zakresie przygotowania ich do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, współzałożyciel
i członek zarządu Stowarzyszenia Doktorantów i Młodych Naukowców.
Na specjalności „Finanse w przedsiębiorstwach” akredytowanej przez ACCA prowadzi zajęcia
z przedmiotu Podstawy wiedzy z finansów i rachunkowości (ACCA: AB, MA, FA) oraz Zarządzanie wynikiem przedsiębiorstwa (ACCA: PM) .
Magdalena Markiewicz – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Handlu Zagranicznego na Wydziale Ekonomicznym UG. W 2010 r. obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską "Rola fuzji i przejęć w przemianach sektora bankowego europejskich krajów transformacji gospodarczej", za którą otrzymała indywidualną Nagrodę Rektora UG.
Jest współautorką i współredaktorką podręcznika „Finanse, bankowość i rynki finansowe” (red. E. Pietrzak, M. Markiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2006), monografii „Finanse międzynarodowe” (red. M. Markiewicz, U. Mrzygłód, PWE, Warszawa 2015) oraz rozdziałów w podręcznikach i monografiach (m.in. "Rozliczenia międzynarodowe" pod red. D. Marciniak-Neider, PWE, Warszawa 2011). W 2010 r. ukończyła szkolenie “Entrepreneurial finance for new and growing enterprises” w IESE Business Schoool w Hiszpanii, w 2011 r. cykl szkoleniowy „Współpraca nauki i biznesu przyszłością Pomorza”. Była zaangażowana w projekt „Case Simulator” (jako kierownik obszaru studiów przypadku), „Uniwersytet Jutra: Umiędzynarodowienie kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim poprzez współpracę z Uniwersytetem Houston-Downtown”, Laboratorium Innowacji Dydaktycznych. Była również członkiem Komitetu Biznesowo-Naukowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej. Od 2005 r. członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (w 2015 r. została wyróżniona Srebrną Odznaką Honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego).
Na specjalności „Finanse w przedsiębiorstwach” akredytowanej przez ACCA prowadzi zajęcia z przedmiotu Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie ryzykiem (ACCA: FM).


 

Karina Politowska – absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, doradca podatkowy oraz członek ACCA. Ukończyła studia podyplomowe z podatków (SGH) oraz prawa (Instytut Nauka Prawnych PAN). Karierę zawodową rozpoczęła w finansach międzynarodowych korporacji.
W okresie kilkunastoletniego zatrudnienia w przedsiębiorstwach należących do międzynarodowych grup była Kierownikiem wdrożenia systemu MRP, stworzyła Dział Kontrolingu, którym potem zarządzała, ostatnie lata pracowała na stanowisku Główny Księgowy/Kontroler Finansowy. Od 2004 roku prowadzi działalność gospodarczą. Skupia się na szeroko rozumianym doradztwie finansowym dla przedsiębiorstw. Od kilku lat wykładowca w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni, prowadzi wykłady i ćwiczenia z MSSF, ćwiczenia z rachunku kosztów oraz międzynarodowych rozliczeń podatkowych.
Na specjalności „Finanse w przedsiębiorstwach” akredytowanej przez ACCA prowadzi zajęcia z przedmiotu Podatki (ACCA: TX).

 


 

Lidia Romanowska – absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Uniwersytetu w Aalborgu (Dania), biegły rewident oraz członek ACCA. Karierę zawodową rozpoczęła w KPMG, gdzie pracowała przez 7 lat, przechodząc kolejne szczeble kariery od asystenta w dziale audytu do managera. Zajmowała się badaniem sprawozdań finansowych spółek z rejonu polski zachodniej oraz północnej. Kolejne doświadczenia zawodowe zdobywała jako kierownik działu kontrolingu w grupie kapitałowej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych działającej w branży deweloperskiej. Obecnie, odpowiada za dział konsolidacji i raportowania w spółkach grupy Marine Harvest, światowego lidera w produkcji łososia, notowanego jednocześnie na giełdzie w Oslo oraz w Nowym Jorku. Jest także członkiem zespołu audytu wewnętrznego, odpowiedzialnego za wersyfikację procedur SOX wprowadzonych w Grupie Kapitałowej.
Na specjalności „Finanse w przedsiębiorstwach” akredytowanej przez ACCA prowadzi zajęcia z przedmiotu Audyt wewnętrzny i zewnętrzny (ACCA: AA).


 

Joanna Sikora – asystent w Katedrze Mikroekonomii Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego; absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej, Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Autorka publikacji z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw, analizy finansowej i podejmowania decyzji.
Karierę zawodową rozpoczęła w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, gdzie odpowiadała za optymalizację procesów medycznych. Doświadczenie zdobywała wraz z kolejnymi szczeblami kariery od specjalisty w dziale systemów zarządzania, poprzez stanowisko kontrolera wewnętrznego Uniwersytetu Morskiego do kierownika działu controllingu spółki akcyjnej. Obecnie odpowiada za przeprowadzanie analiz finansowych (Analytics and Data Management Department) w międzynarodowej spółce, światowego lidera z branży artykułów biurowych. Wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce dzielący się z kandydatami na dyplomowanych księgowych swoją wiedzą z zakresu: ryzyka w zarządzaniu finansami, nowoczesnych modeli rachunku kosztów czy Zrównoważonej Karty Wyników.
Na specjalności „Finanse w przedsiębiorstwach” akredytowanej przez ACCA prowadzi zajęcia z przedmiotów Zarządzanie wynikiem przedsiębiorstwa (ACCA: PW / F5)  oraz Sprawozdawczość finansowa (ACCA: FR).


 

Grzegorz Sikorski – doktor, adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autor dziesięciu monografii naukowych, współautor kilkunastu pozycji książkowych, w tym komentarzy do prawa bankowego, kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego. Opublikował ponad czterdzieści artykułów, glos i recenzji w różnych czasopismach naukowych. Wygłosił referaty na konferencjach krajowych i międzynarodowych. W publikacjach zajmuje się problematyką prawa cywilnego, w tym handlowego, bankowego, prawo upadłościowego oraz prawa umów. Adwokat, prowadzi indywidualną kancelarię w Gdyni. Członek Stowarzyszenia Forum Prawników Finansowych.
Na specjalności „Finanse w przedsiębiorstwach” akredytowanej przez ACCA prowadzi zajęcia    z przedmiotu Prawo gospodarcze (ACCA: LW).Michał Suchanek – profesor Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Pracuje w Katedrze Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych na Wydziale Ekonomicznym UG. W 2015 roku obronił z wyróżnieniem doktorat z zakresu stabilności funkcjonowania podmiotów sektora ochrony zdrowia. Autor publikacji z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw, badań operacyjnych, ekonometrii i metod ilościowych. Laureat Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Współwłaściciel i prokurent w spółce świadczącej usługi z zakresu telemedycyny. Autor i współautor kilkudziesięciu projektów z zakresu konsultingu, audytu operacyjnego i technologicznego, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów: operacyjnego, finansowego i ryzyka. Autor i współautor sześciu zakończonych lub wciąż realizowanych projektów unijnych.
Na specjalności „Finanse w przedsiębiorstwach” akredytowanej przez ACCA prowadzi zajęcia z przedmiotu Podatki (ACCA: TX).Grzegorz Szczodrowski – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej. Obronił pracę doktorską pt.: „Transformacja polskiego systemu podatkowego w świetle integracji europejskiej.” Autor wielu publikacji podatkowych, w tym dwóch książek: „Polski system podatkowy. Strategia transformacji” oraz podręcznika akademickiego wydanego przez PWN: „Polski system podatkowy”.
Na kierunku „Finanse w przedsiębiorstwie” wykłada przedmiot Podatki. Na studiach I i II stopnia wykłada też takie przedmioty, jak: Polski system podatkowy, Systemy podatkowe we współczesnym świecie, Optymalizacja i planowanie podatkowe w przedsiębiorstwach, Podatki w działalności gospodarczej. Na studiach podyplomowych SPHZ prowadzi przedmiot: Podatek VAT w świetle wymogów Unii Europejskiej, przedmioty o podobnej tematyce realizuje lub realizował na studiach podyplomowych w SGH.
Na specjalności „Finanse w przedsiębiorstwach” akredytowanej przez ACCA prowadzi zajęcia z przedmiotu Podatki (ACCA: TX).

 

 

Kaja Zaleska-Korziuk – asystent w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji UG; absolwentka British Law Centre; autorka publikacji z zakresu międzynarodowego arbitrażu handlowego oraz podręcznika International Business Law; arbiter oraz trener drużyny UG Vis team reprezentującej Uniwersytet Gdański w Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot – międzynarodowym konkursie dla studentów prawa uznawanym za jeden z najbardziej prestiżowych konkursów tego typu na świecie, a polegającym na symulacji międzynarodowego postępowania arbitrażowego opartego na fikcyjnej sprawie dotyczącej problemów związanych ze stosowaniem Konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów; doświadczenie praktyczne z zakresu prawa handlowego oraz spółek handlowych zdobywała w pracy w międzynarodowej kancelarii.
Na specjalności „Finanse w przedsiębiorstwach” akredytowanej przez ACCA prowadzi zajęcia z przedmiotu Prawo handlowe (ACCA: LW)

 

 

Grzegorz Ziółkowski – doświadczony menadżer finansowy (kilkanaście lat w obszarze podatków i księgowości). Pracował w Deloitte, PwC, T-Mobile i Play. Członek ACCA
i licencjonowany Doradca Podatkowy. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie jest Dyrektorem Działu Podatków, Kontroli Kredytowej, Windykacji
i Zarządzania ryzkiem w Grupie TVN.  Dba o kompletność, rzetelność i terminowość rozliczeń podatkowych. Prowadzi projekty skomplikowanych restrukturyzacji biznesowych i finansowych, gdzie doradza w zagadnieniach księgowych i podatkowych oraz pilnuje terminowej realizacji tych projektów. Do jego obowiązków należy szeroko pojęte zarządzanie ryzykiem podatkowym. Dodatkowo odpowiada za analizę podatkową w procesie weryfikacji umów, regulaminów
i projektów biznesowych. Reprezentuje Spółki Grupy przed organami podatkowymi i skarbowymi. Sprawuje też nadzór nad rozliczeniami podatkowymi i księgowymi spółek zależnych. Posiada duże doświadczenie w zagadnieniach związanych z zarządzaniem substancją biznesową w spółkach zagranicznych.

W ramach współpracy z organizacjami zawodowymi prowadzi szkolenia i warsztaty z zagadnień podatkowo-księgowych dla studentów.
Na specjalności „Finanse w przedsiębiorstwach” akredytowanej przez ACCA prowadzi zajęcia z przedmiotu Podatki (ACCA: TX).