Studia z finansów i rachunkowości akredytowane przez ACCA

Studia z zakresu finansów i rachunkowości 
z opcją zdawania egzaminów ACCA
oferowane są na kierunku ekonomia
na II stopniu studiów


Studia we współpracy
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 


Celem ścieżki finansowej (dawniej specjalnosć: Finanse w przedsiebiorstwachjest wykształcenie specjalistów w zakresie rachunkowości i finansów, w tym kontrolingu oraz audytu przedsiębiorstw, a także wyższej kadry zarządzającej.


Informacje:

Opiekun ścieżki finansowej
dr hab. Anna Blajer-Gołębiewska
Katedra Mikroekonomii
e-mail: a.blajer@ug.edu.pl

Program

Program studiów na ścieżce finansowej (dawniej specjalność Finanse w przedsiębiorstwach) został przygotowany w oparciu o zakres materiału niezbędny do zdobycia prestiżowej kwalifikacji ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants). Zatem program wykładanych przedmiotów odpowiada przedmiotom oraz egzaminom ACCA na poziomie Fundamentals.

 

Wykładowcy

Wykładowcy to nie tylko przedstawiciele nauki, ale również praktycy: biegli rewidenci, doradcy podatkowi, audytorzy, analitycy  finansowi. Przedmioty takie jak rachunkowość finansowa, sprawozdawczość finansowa, audyt wewnętrzny i zewnętrzny itd. prowadzone są w oparciu o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Finansowej. Informacje o wykładowcach (tutaj)

Praca

Nasi absolwenci  pracują w głównie w Centrach Usług Wspólnych lub działach finansowych dużych przedsiębiorstw, w Polsce i za granicą, na stanowiskach: dyrektor finansowy, specjalista ds. finansowych, audytor, starszy księgowy (Senior Accountant), analityk finansowy i innych.

 

 

 

 

Studia modułowe - ścieżka finansowa

 

Studenci, którzy planują studiować finanse i rachunkowość mają dwie opcje.

 

Opcja 1. Studia z zakresu finansów bez zdawania egzminów ACCA

 

Wybór modułu finansowego na każdym kolejnym semestrze za wyjątkiem semestru I:

I semestr studiów - do wyboru: studia ogólne bez modułu
II semestr studiów - moduł B2 - Finanse w przedsiębiorstwach
III semestr studiów - moduł C2 - Sprawozdawczość i audyt
IV semestr studiów - moduł D2 - Gospodarowanie finansami

 

Program zajęć na modułach realizowany jest w oparciu o program kwalifikacji ACCA, ale studenci nie zdają egzaminów ACCA i nie ponoszą zwiazanych z tym opłat. Ukończenie studiów w oparciu o wszystkie powyższe moduły umożliwia ubieganie się o zwolnienie z trzech pierwszych egzaminów prestiżowej kwalifikacji ACCA: Accountant in Business (AB), Management Accounting (MA) oraz Financial Accounting (FA).

 

Opcja 2. Studia z zakresu finansów ze zdawaniem egzminów ACCA (grupa ACCA)

 

Wybór modułu finansowego na każdym kolejnym semestrze:

I semestr studiów - moduł A1 - Wprowadzenie do finansów ACCA
II semestr studiów - moduł B2 - Finanse w przedsiębiorstwach
III semestr studiów - moduł C2 - Sprawozdawczość i audyt
IV semestr studiów - moduł D2 - Gospodarowanie finansami

 

Program zajęć na modułach realizowany jest w oparciu o program kwalifikacji ACCA. Studenci uczęszczający do grupy ACCA zapisują się do tej organizacji i realizują program rozszerzony, umożliwiający podejście do egzaminów z przedmiotów modułowych w formacie ACCA. Zdanie egzaminów w formacie ACCA (na Wydziale Ekonomicznym w trakcie studiów, egzaminy w języku polskim) pozwala uzyskać zwolnienia z tych przedmiotów w ACCA.

Nasi studenci rejestrują się do ACCA przy użyciu specjalnego kodu, który uzyskują od opiekuna specjalności/modułów (proszę nie rejestrować się do ACCA samodzielnie).

 

UWAGA: studenci, którzy wybiorą opcję ze adawanie egzaminów ACCA, nie muszą zdawać trzech pierwszych egzaminów (Accountant in Business (AB), Management Accounting (MA) oraz Financial Accounting (FA)) w formacie ACCA. Studenci uzyskają zwolnienia z tych przedmiotów po ukończeniu studiów.

 

Tabela kwalifikacji ACCA i odpowiadających im przedmiotów na modułach UG


 

 

 

 

Opłaty


 
 
 
 


 

Zapisanie się do ACCA oraz uznawanie przedmiotów przez ACCA wiążą się z dodatkowymi opłatami wnoszonymi bezpośrednio do ACCA. Nasi studenci mogą liczyć na zniżki w tych opłatach. Uzyskanie zniżek jest możliwe tylko po uzyskaniu kodu od opiekuna specjalności/modułów (proszę nie rejestrować się do ACCA samodzielnie). Poza standardową opłatą za studia studenci, którzy zapiszą się do ACCA, wnoszą do ACCA opłatę rejestracyjną, opłaty roczne oraz opłaty za poszczególne egzaminy.

Co roku ACCA zaprasza wybrane uczelnie lub kierunki do udziału w programie ACCA – Accelerate.  To dzięki programowi Accelerate studenci mogą zostać zwolnieni nie tylko z 9 egzaminów w kwalifikacji ACCA, ale również z części opłat należnych z tytułu tych zwolnień (wnoszonych bezpośrednio do ACCA). Od roku 2013 studenci Wydziłu Ekonomicznego otrzymywali częściowe zwolnienia z opłat.

Poniżej podano porównanie kwot standardowych oraz kwot zaoferowanych naszym studentom, rozpoczynającym naukę w 2021 r. (opłaty dla kolejnych roczników są nieznacznie podwyższane).

 

 

Warunki dla rocznika 2021-2023 to:

· obniżony koszt za zwolnienie z jednego egzaminu w ACCA to 15 GBP (płatny po studiach po złożeniu przez studenta dyplomu do ACCA),

· maksymalna liczba zniżek za zwolnienia to 7 (pozostałe 2 zwolnienia są odpłatne w pełnej wysokości),

· studenci mają możliwość rezygnacji z dwóch pełnopłatnych zwolnień; wtedy mają możliwość zdania egzaminu w ACCA w celu uzyskania dyplomu ACCA: Advanced Diploma in Business Accounting,

· skorzystanie z programu zniżek w opłatach będzie możliwe tylko jednorazowo (na studiach licencjackich, magisterskich lub podyplomowych),

· zwolnienie z pierwszej opłaty rocznej w ACCA;

 - uwaga: aby zniżki obowiązywały należy zgłosić się do ACCA w wyznaczonym terminie. Zgłoszenie po terminie uprawnia do zwolnień z egzaminów, ale nie zostaną wtedy naliczone zniżki w opłatach i trzeba będzie zapłacić aktualną stawkę za każdy egzamin;

 

W związku z opcją uzyskania przez studenta ACCA Advanced Diploma in Business Accounting, to Uczelnia macierzysta podejmuje decyzję co do wyboru egzaminów, które w Umowie Accelerate pomiędzy Uczelnią a ACCA zostaną wskazane jako pełnopłatne. Studenci, którzy zapiszą się do ACCA i wybiorą dodatkowo opcję z Advanced Diploma  będą zdawali w ACCA egzaminy w języku angielskim. Na naszej uczelni sa to egzaminy Performance Management (PM) oraz Financial Management (FM).

W konsekwencji do zapłaty zostaje:

- opłata rejestracyjna 89 funtów płatna w czasie rejestracji (ok. miesiąca maja na pierwszym roku studiów) - nie ma zwolnień z opłaty rejestracyjnej;

- dwie pełne opłaty za egzaminy;

- opłata za zwolnienia za 7 egzaminów (15 funtów za każdy egzamin - płatne w momencie zgłoszenia się do ACCA z dyplomem ukończenia studiów i suplementem w celu uznania egzaminów zdawanych na uczelni);

- opłaty roczne wnoszone do ACCA (zwolnienie z pierwszej opłaty rocznej - należy uiścić opłatę do ACCA tylko za drugi rok studiów, czyli 112GBP);

- to wszystko pod warunkiem zgłoszenia się do ACCA.

 

Stawki powyższe podlegają niewielkim zmianom, aktualne są zawsze opublikowane na stronie internetowej: http://accapolska.pl/Kwalifikacja-ACCA/Daty-i-oplaty

 

 


Dodatkowe możliwości rozwoju


ACCA Family Meeting kwiecień 2014

 

ACCA jako współorganizator modułów finansowych daje studentom nie tylko możliwość zdawania egzaminów na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w języku polskim w toku studiów magisterskich, ale i udostępnia szereg innych  możliwości rozwoju:

- bezpłatny udział w szkoleniach potwierdzony dyplomami (np. Akademia ACCA,  na niektórych kursach możliwość zdobycia punktów CPD),
- udział w spotkaniach służących zdobywaniu kontaktów wśród finansistów, księgowych i biegłych rewidentów pracujących w duzych i znanych przedsiębiorstwach na terenie pomorza (zob. ACCA Family Meeting),
- możliwość udziału w Think Ahead: Future CFO. Powered by ACCA - konferencji dedykowanej studentom Akredytowanych Programów ACCA, którzy już w trakcie studiów chcą dokładnie zaplanować swoją karierę i dać sobie intensywny impuls do rozwoju; w ramach konferencji zaplanowane są intensywne szkolenia, spotkania z członkami ACCA i pracodawcami oraz praktyczne warsztaty merytoryczne, dostosowane do potrzeb studentów stawiających pierwsze kroki w biznesie,
- dostęp do najnowszej literatury z zakresu finansów i rachunkowości.

ACCA organizuje również spotkania informacyjne dla studentów pierwszego roku, dotyczące możliwości zdobywania kwalifikacji ACCA oraz kształtowania kariery w finansach.

 

Spotkanie studentów z Panią Anną Pinchinat-Miernik
(Business Relationship Manager ACCA Polska)  styczeń 2015


Studenci Uniwersytetu Gdańskiego na konferencji Think Ahead: Future CFO. Powered by ACCAMożliwość uzyskania dodatkowych dyplomów
dla grupy
ACCAW toku nauki studenci ACCA zdobywają zaliczenia za poszczególne moduły/przedmioty. Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania przez studentów Diploma in Accounting and Business oraz Advanced Diploma in Accounting and Business.

Aby uzyskać Diploma in Accounting and Business studenci ACCA muszą zdać w centrum komputerowym na Wydziale Ekonomicznym tylko jeden (wybrany) z egzaminów F1-F3. Ponadto, w przygotowaniu do egzaminu, uzyskują oni wsparcie w postaci przedmiotu Podstawy wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości.

W celu uzyskania Advanced Diploma in Accounting and Business należy zdać w języku angielskim trzy przedmioty ACCA oraz zaliczyć on-line moduł etyczny. Egzaminy te odbywają się w Centrum Egzaminacyjnym ACCA w Gdańsku, sesje egzaminacyjne są raz na pół roku, lista centrów egzaminacyjnym publikowana jest na każdą sesję 3 tygodnie przed egzaminem. W czasie studiów studenci otrzymają zwolnienia z pozostałych przedmiotów ACCA z poziomu Fundamentals, których zaliczenie jest wymagane do otrzymania dyplomu.

Studenci, oprócz uzyskania tytułu magistra ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego będą mieli  możliwość (po spełnieniu dodatkowych wymogów) uzyskania dyplomu ukończenia studiów licencjackich Oxford Brooks University. W celu uzyskania dyplomu należy uzyskać Advanced Diploma in Accounting and Business (przy czym wymagane jest zdanie egzaminów F7, F8, F9 w Centrum Egzaminacyjnym ACCA). Fakt, że te egzaminy zdaje się po angielsku jest gwarancją dla Oxford Brookes University, że student zna język angielski na odpowiednim poziomie. Przed zdaniem F7, F8 i F9 trzeba zarejestrować się w programie Oxford Brookes University, zaliczyć moduł Etyczny, przygotować projekt (Oxford Brookes University Research Research and Analysis Project ) oraz uzyskać pozytywne zaliczenie projektu. Te wszystkie elementy należy skompletować w ciągu 10 lat od pierwszej rejestracji w ACCA; http://www.accaglobal.com/en/help/oxford-brookes.html.

Dyplomy ACCA, potwierdzające wysokie kompetencje w zakresie rachunkowości i finansów, umożliwiają zdobycie pracy w międzynarodowych przedsiębiorstwach na prestiżowych stanowiskach. Uzyskane efekty kształcenia umożliwiają absolwentowi pracę na samodzielnych stanowiskach związanych z analizą finansową, księgowością, kontrolingiem, a także na stanowiskach menadżerskich.

Więcej informacji na stronie ACCA Global.

 


UmiejętnościAbsolwent nabywa m.in. umiejętności:

  • sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat,
  • analizy dokumentów przedsiębiorstwa,
  • opisu i analizowania przyczyn oraz przebiegu procesów i zjawisk gospodarczych przez pryzmat dokumentacji finansowej przedsiębiorstwa,
  • stosowania technik rachunku kosztów,
  • stosowania reguł sytemu podatkowego w przypadku osób fizycznych i przedsiębiorstw,
  • wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu zarzadzania wynikiem przedsiębiorstwa,
  • skutecznej oceny inwestycji,
  • wyceny wartości przedsiębiorstwa różnymi metodami,
  • podejmowania decyzji w warunkach niepewności i ryzyka,
  • szacowania i analizy ryzyka w przedsiębiorstwie.

 


Opiekun specjalności

dr hab. Anna Blajer-Gołębiewska
Katedra Mikroekonomii
e-mail: a.blajer@ug.edu.pl