Publikacje

 

 

Joanna Bednarz


KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKACH EUROPEJSKICH

na przykładzie wybranych branż


Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013


(pobierz opis publikacji)


 

Agnieszka Stanowska - Hirsch


Polski eksport do Rosji. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju.

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2012


(pobierz opis publikacji)JESTEM NOWY. VADEMECUM WIEDZY O BANKOWOŚCI

red. Eugeniusz Gostomski

Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji 2009


Jest to podręcznik dla osób rozpoczynających pracę w bankach spółdzielczych. Zawiera podstawową wiedzę z bankowości uniwersalnej oraz wiele interesujących informacji na temat banków spółdzielczych, ich historii, specyfiki i znaczenia dla lokalnych społeczności na wsiach i w małych miastach.

 


Joanna Bednarz, Eugeniusz Gostomski

DZIAŁALNOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

 Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
 Gdańsk 2009


Książka skierowana jest do studentów ekonomii, zarządzania i międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz praktyków zainteresowanych obecnością drobnego biznesu na rynkach międzynarodowych. W sposób syntetyczny przedstawiono w niej najważniejsze zagadnienia dotyczące podejmowania działalności gospodarczej za granicą, także formy obecności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, przygotowanie i zawieranie transakcji w handlu zagranicznym, zarządzanie marką, rozliczanie transakcji zagranicznych, zabezpieczanie płatności w handlu zagranicznym, spedycja i transport towarów, procedury celne itp..

 


Bohdan J. Jeliński

POLITYKA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk 2009

 


Joanna Bednarz, Eugeniusz Gostomski

POZYSKIWANIE KAPITAŁU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008


Opis szczegółowy

 

 

Hanna Treder

ROZWÓJ POLSKIEGO RYNKU UBEZPIECZEŃ GOSPODARCZYCH W WARUNKACH INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007

 

Publikacja zawiera omówienie głównych tendencji w rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń gospodarczych w różnych aspektach: rozwiązań prawnych, instytucjonalnych oraz relacji pomiędzy podmiotami tworzącymi strukturę rynku. Poszczególne zagadnienia dotyczące polskiego sektora finansowego przedstawione zostały na tle tendencji integracyjnych, zachodzących w Unii Europejskiej. W tym kontekście dokonana została ocena stanu polskiego rynku oraz określone zostały kierunki dalszego rozwoju ubezpieczeń w ramach wspólnego rynku Unii Europejskiej.

 

Joanna Bednarz, Eugeniusz Gostomski

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006

 

Brak środków finansowych utrudnia lub wręcz uniemożliwia przedsiębiorstwom prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej. Bez własnych pieniędzy (własnego kapitału) bądź dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania, firmy nie mogą też podejmować żadnych przedsięwzięć inwestycyjnych, które są konieczne dla ich długofalowego rozwoju. Całokształt działań powodujących dopływ do przedsiębiorstwa środków pieniężnych niezbędnych do jego bieżącego funkcjonowania i rozwoju w dłuższej perspektywie czasowej nazywamy finansowaniem działalności gospodarczej. Temu zagadnieniu poświęcona jest niniejsza książka. Stanowi ona zwarty podręcznik do przedmiotu "Zarządzanie finansami przedsiębiorstw", w którym centralne miejsce zajmuje problematyka finansowania działalności gospodarczej. Podręcznik ten objaśnia podstawowe pojęcia z zakresu finansowania przedsiębiorstw, omawia rodzaje kapitału finansującego działalność gospodarczą i źródła jego pozyskiwania. Niniejsza publikacja może również służyć zgłębianiu wiedzy z zakresu bankowości. Książka składa się z dwunastu rozdziałów przedstawiających w sposób skondensowany najważniejsze zagadnienia z zakresu pozyskiwania przez przedsiębiorstwa kapitału na bieżące funkcjonowanie i rozwój.

Z recenzji prof. dra hab. Janusza Bilskiego, Uniwersytet Łódzki "Książka jest dojrzałym studium na temat finansowania działalności gospodarczej. Uważam, że jest to bardzo przydatny podręcznik dla studentów różnych rodzajów studiów. Sądzę również, że książka może być interesująca dla tzw. praktyki gospodarczej".

 

 

PODSTAWY HANDLU ZAGRANICZNEGO

pod redakcją Hanny Treder

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005


Drugie wydanie podręcznika akademickiego pt. Podstawy handlu zagranicznego zawiera istotne zmiany – w porównaniu do publikacji z 2003 r. – dotyczące w szczególności warunków prowadzenia handlu zagranicznego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Zgodnie z przyjętą przez autorów koncepcją, książka zawiera zarówno omówienie wybranych problemów makroekonomicznych, jak również prezentuje wiele ważnych zagadnień z zakresu organizacji i techniki handlu zagranicznego. W obszerny sposób potraktowane zostały nowe zasady stosowania instrumentów regulacji obrotów handlowych w ramach wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej, w tym także instrumenty polityki celnej. Ponadto wśród prezentowanych zagadnień znalazły się m.in. problemy związane z prowadzeniem negocjacji handlowych, doborem klauzul kontraktowych, stosowaniem zwyczajowych formuł handlowych, a także zagadnienia transportowe, finansowe i ubezpieczeniowe.

Dzięki takiej kompleksowej formule publikacji czytelnik otrzymuje szeroki zakres wiedzy niezbędnej do skutecznego i efektywnego prowadzenia działalności handlowej na rynkach zagranicznych. Książka adresowana jest przede wszystkim do studentów specjalności handel zagraniczny, ale także studentów innych specjalności ekonomicznych, również na studiach podyplomowych, którzy są zainteresowani wymianą międzynarodową. Prezentowana publikacja może być także wykorzystana przez praktyków – eksporterów i importerów do uzupełnienia i uporządkowania posiadanej wiedzy.

 


Eugeniusz Gostomski

HANDEL WIĄZANY W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004


Celem pracy jest usystematyzowanie wiedzy na temat roli handlu wiązanego (countertrade) we współczesnej gospodarce światowej, a w szczególności określenie przyczyn występowania, klasyfikacja i ocena jego form, przedstawienie kierunków ewolucji oraz zarysowanie koncepcji planowania i realizacji transakcji wiązanych w przedsiębiorstwie. W pracy przedstawiono też rolę banków w międzynarodowym handlu wiązanym oraz stosunek GATT/WTO, MFW i OECD do tej formy wymiany handlowej. Cała koncepcja pracy ukierunkowana jest na weryfikację podstawowej tezy pracy, że handel wiązany jest racjonalną odpowiedzią podmiotów gospodarczych na zakłócenia w działaniu mechanizmu konkurencji na rynkach międzynarodowych spowodowane zjawiskami kryzysowymi w gospodarce światowej, trudnościami płatniczymi i praktykami protekcjonistycznymi ze strony rządów wielu państw. W warunkach niedoskonałości rynku ułatwia on podmiotom gospodarczym realizację pożądanych celów w zakresie handlu zagranicznego, głównie jednak o charakterze krótkoterminowym. Autor wykorzystał teorię zakłóceń rynkowych do wyjaśnienia podstawowych zagadnień międzynarodowego handlu wiązanego.

 

 

Bohdan Jeliński

POLSKA POLITYKA HANDLU ZAGRANICZNEGO
w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003


Książka jest drugim wydaniem pracy „Polska polityka handlu zagranicznego”, które ukazało się w 2002 roku. Niniejsza książka w stosunku do wydania pierwszego została uaktualniona i rozszerzona w każdym rozdziale o nowe podrozdziały, a rozdział ósmy uzyskał całkowicie nową treść. W całości uwzględniono stan uregulowań prawnych na koniec 2002 roku, a bazę informacyjną poszerzono o dane za 2002 rok. W wydaniu tym uwzględniono warunki przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej i rezultaty procesu systematycznego dostosowywania systemu funkcjonowania polskiej gospodarki do standardów unijnych.

Wzbogacenie wydania drugiego o nowe treści pozwoliło zachować jego aktualność, a także zwiększyć wartość merytoryczną i przydatność praktyczną książki. Publikacja ujmuje uwarunkowania i prawidłowości rządzące szeroko rozumianymi stosunkami gospodarczymi Polski z zagranicą, aby w oparciu o nie przedstawić zasady budowy i aktualnie stosowane narzędzia realizacji polskiej polityki handlu zagranicznego.

Licząca 512 stron tekstu książka obejmuje dziesięć rozdziałów, w których omówiono zakres powiązań gospodarczych Polski z zagranicą, podstawy i miary oceny międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki, typowe zasady budowy i zakres pozostających do dyspozycji narzędzi polityki handlu zagranicznego, makroekonomiczne uwarunkowania realizacji tej polityki, politykę celną, politykę wspierania eksportu, sposoby sterowania importem, bariery techniczno – administracyjne nadzoru obrotów towarowych z zagranicą, specyficzny system kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami podwójnego przeznaczenia oraz prospektywnie widziane uwarunkowania zewnętrzne zagranicznej polityki gospodarczej Polski. W treści merytorycznej książki zawartych jest 41 tablic i 38 wykresów, a przypisy zawierają pełny i usystematyzowany wykaz wszystkich aktów prawnych regulujących obrót towarowy Polski z zagranicą według stanu na 31 grudnia 2002 roku. Korzystanie z książki ułatwia wytłuszczenie w tekście kluczowych haseł. Powstała ona z chęci dostarczenia studentom studiującym międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz praktyce gospodarczej, zwartego i aktualnego kompendium wiedzy na temat podstaw teoretycznych, zasad budowy i aktualnego kształtu polskiej polityki handlu zagranicznego. Przy pisaniu książki kierowano się płynącym z historii handlu międzynarodowego doświadczeniem, że mały handel kreowany jest przez rynek, a duży handel kreuje polityka.