Studia podyplomowe z logistyki dla nauczycieli

STUDIA PODYPLOMOWE
Z LOGISTYKI DLA NAUCZYCIELI


Opis studiów
Celem Studiów podyplomowych z logistyki dla nauczycieli jest przygotowanie absolwentów do nauczania kolejnych przedmiotów w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży spedycyjno-logistycznej:


-    technik logistyk,
-    technik spedytor,
-    technik eksploatacji portów i terminali,
-    magazynier-logistyk.


Program studiów podyplomowych został przygotowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450).

Kształcenie na studiach podyplomowych przewiduje następujące moduły zajęć:

  1. Obsługa logistyczna działalności gospodarczej
  2. Narzędzia zarządzania systemami wsparcia logistycznego
  3. Dydaktyka przedmiotu nauczania


Sylwetka absolwenta

Absolwent Studiów podyplomowych z logistyki dla nauczycieli dysponować będzie usystematyzowaną wiedzą z zakresu definiowania logistyki, rozumienia jej społecznych i gospodarczych funkcji, będzie potrafił identyfikować, opisywać i racjonalizować procesy i systemy logistyczne dowolnie wybranej działalności gospodarczej, zarówno produkcyjnej, jak i usługowej, posiadać będzie również praktyczne umiejętności w zakresie stosowania metod i narzędzi zarządzania logistyką.

Ponadto absolwent studiów zdobędzie usystematyzowaną wiedzę na temat różnorodnych metod i podejść dydaktycznych w edukacji techników logistyki oraz ewaluowania i oceniania pracy uczniów. Będzie potrafił oryginalnie i twórczo projektować zajęcia dydaktyczne oraz stosować różnorodne strategie oceniania.

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią cenieni nauczyciele akademiccy Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, ekspert z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, a także wybitni menedżerowie logistyki z szeroko rozumianego otoczenia społeczno-gospodarczego.

Organizacja studiów

Studia podyplomowe z logistyki dla nauczycieli trwają trzy semestry. Program studiów obejmuje 300 godzin, w tym 60 godzin praktyki zawodowej. Zajęcia są realizowane w wybrane soboty i niedziele w godz. 9:45-16:45 w salach dydaktycznych budynku Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie wyposażonych w nowoczesny sprzęt oraz oprogramowanie wykorzystywane podczas zajęć, takie jak między innymi: ARIS, SAP ERP, STATISTICA. Program zajęć został tak zaprojektowany, że nie wyklucza przeprowadzenia zajęć częściowo online, w zależności od specyfiki poszczególnych przedmiotów.

Program Studiów podyplomowych z logistyki dla nauczycieli

Rekrutacja

Kierownik Studiów podyplomowych z logistyki dla nauczycieli:

 


dr Leszek Reszka

Katedra Logistyki
leszek.reszka@ug.edu.pl