dr Katarzyna Osiecka–Brzeska

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1240
tel. sekretariat:
1231
nr pokoju:
308
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

KONSULTACJE W SEMESTRZE LETNIM 2023/2024

konsultacje w pokoju 308 :

I tydzień: poniedziałki godz. 9:45-11:15

II tydzień: środy godz. 13:30-15:00


w szczególnych wypadkach, po wcześniejszym umówieniu się:

online - MS Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzBjMDNlZmEtNDliZC00M2E3LTkwZGMtZmQ3ZmM2YjQ4NjAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%2284673c4c-64ce-457d-a31e-cb11183c104c%22%7d