Projekty badawcze

 

COMBINE

Strengthening Combined Transport in the Baltic Sea Region 

 

 

 

 

COMBINE project, funded by the Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020, aims at enhancing the share of combined transport, CT, in the Baltic Sea Region to make transport more efficient and environmentally friendly.

 

COMBINE project follows a comprehensive approach to strengthen all parts of the transport chain: main leg, terminal handling and last mile. New technologies regarding these different parts of the transport chain as well as modern and efficient transport organization are opportunities for the Baltic Sea Region. To inhibit pure road transport, it is vital to use the benefits of each transport mode and to optimize each part of the transport chain where appropriate.

 

COMBINE is led by Port of Hamburg Marketing and implemented together with 14 partners from Belgium, Denmark, Germany, Finland, Lithuania, Latvia, Poland and Sweden. These partners have joined their forces to work towards a higher share of combined transport and to increase the knowledge about combined transport in the Baltic Sea Region. The project has also 14 selected associated partners from Belarus, Germany, Denmark, Finland, Latvia, Poland and Sweden supporting the project partners in their respective fields. All national ministries of transport are involved in COMBINE as partners or as associated organizations. Further, regional and local public authorities, infrastructure and public service providers, business support organizations, interest groups, enterprises and research institutes are participating. This wide range of different experiences, responsibilities and networks ensures valuable outputs that contribute to the aimed change in the Baltic Sea Region.

 

COMBINE will contribute to closer cooperation in the policy level, stronger support for combined transport and a stronger role of combined transport in the BSR transport system. The project’s budget amounts to 3,49 M€ of which 2,72 M€ is co-financed by the Baltic Sea Region Programme (ERDF). The COMBINE project began in January 2019 and will run until June 2021.

 

Strona projektu: www.combine-project.com

Szczegółowy opis projektu z wytycznymi: Outline Project Card


Zespół badawczy z ramienia Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego (odpowiedzialni za WP3):

Zapraszamy do udziału w badaniu
z zakresu psychologii społecznej i ekonomii eksperymentalnej


Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Harmonia 4Zespół badawczy:
dr Dagmara Wach, Zakład Gospodarki Elektronicznej, Wydział Ekonomiczny UG
dr Anna Blajer-Gołębiewska, Katedra Mikroekonomii, Wydział Ekonomiczny UG
mgr Maciej Kos, Agile Axons Polska


Opis projektu badawczego
Celem projektu jest odpowiedź na pytanie, jak jednostki podejmują decyzje w różnych sytuacjach. Wyniki badania wniosą wkład do literatury z zakresu ekonomii behawioralnej poprzez integrację wiedzy z zakresu ekonomii, teorii podejmowania decyzji i psychologii społecznej z danymi empirycznymi, uzyskanymi poprzez przeprowadzenie serii eksperymentów naukowych.


Opis badania
Eksperymenty przeprowadzane będą w laboratorium komputerowym na Wydziale Ekonomicznym w Sopocie. W ich trakcie, korzystając z programu komputerowego, uczestnicy podejmą szereg decyzji oraz wypełnią ankietę. Wszyscy uczestnicy zostaną wynagrodzeni za udział w eksperymencie. Wysokość wynagrodzenia będzie uzależniona od decyzji podjętych podczas eksperymentu oraz od szczęścia uczestników. Szacowane przeciętne wynagrodzenie za udział w eksperymencie to 15 złotych.


Długość badania
Eksperyment potrwa ok. 1 godziny. W eksperymencie uczestniczyć można tylko raz.


Ryzyko i niebezpieczeństwa związane z uczestnictwem
Uczestnicy eksperymentu nie będą wprowadzani w błąd ani manipulowani. Nie grozi im też żadne fizyczne niebezpieczeństwo. Jedynym negatywnym skutkiem badania może być minimalne ryzyko pogorszenia nastroju lub frustracji wśród tych uczestników, których wynagrodzenie pod koniec eksperymentu będzie niższe od tego, które oczekiwali lub od tego, jakie otrzymają inni uczestnicy.


Sposoby minimalizowania tych niebezpieczeństw
By uniknąć możliwości porównywania wynagrodzeń przez uczestników, wysokość wynagrodzenia każdego z uczestników będzie wyjawiona tylko jemu bądź jej. Wynagrodzenia wypłacane będą na osobności. Żaden z uczestników nie będzie musiał informować innych o jego wysokości.


Spodziewane korzyści
O ile, poza korzyściami finansowymi, uczestnicy mogą nie odczuć innych bezpośrednich korzyści z uczestnictwa w badaniu, o tyle z wiedzy uzyskanej podczas badania skorzysta duża część społeczeństwa w Polsce i na świecie. Wysokość wynagrodzenia Wszyscy uczestnicy eksperymentu zostaną wynagrodzeni. Szacowane przeciętne wynagrodzenia za udział w eksperymencie to 15 złotych za ok. 1 godzinę. Minimalne wynagrodzenie to 5 złotych.


Ochrona danych osobowych
By chronić dobro uczestników, ich dane osobowe nie zostaną umieszczone w żadnym raporcie, artykule ani innej publikacji naukowej. Informacje łączące decyzje podjęte podczas eksperymentu z tożsamością uczestników zostaną zniszczone pod koniec badania. Dane osobowe uczestników przechowywane będą jedynie w celach rachunkowych i zostaną zniszczone, gdy cele te zostaną zrealizowane.


Dodatkowe informacje
Wszyscy uczestnicy badania muszą być pełnoletni i mogą wziąć w nim udział tylko raz. Projekt badawczy finansowany jest przez Narodowe Centrum Nauki. Dziękujemy władzom Wydziału Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Gdańskiego za wsparcie w przeprowadzeniu badania.


Kontakt
Wszelkie pytania związane z projektem badawczym prosimy kierować do kierownika projektu, dr Dagmary Wach: harmonia@dwach.edu.pl