Uchwała Nr 95/18/WEUG

Uchwała Nr 95/18/WEUG Komisji Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Jażdżewskiej-Gutty na temat „Znaczenie bezpieczeństwa dla funkcjonowania międzynarodowych łańcuchów dostaw”

Komisja powołana do przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej na podstawie art. 14 ust. 5, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 14 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789, z późn. zm.), postanawia przyjąć publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Jażdżewskiej-Gutty na temat „Znaczenie bezpieczeństwa dla funkcjonowania międzynarodowych łańcuchów dostaw”.

Wynik głosowania: oddano: 13 głosów, za: 13 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów.

Dziekan
Dr hab. Monika Bąk, prof. UG