Uchwała Nr 79/18/WEUG

Uchwała Nr 79/18/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Jażdżewskiej-Gutty i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789, z późn. zm.), po wysłuchaniu dwóch recenzji: prof. dr hab. Elżbiety Załogi z Uniwersytetu Szczecińskiego i dra hab. Janusza Figury, prof. UE z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, postanawia przyjąć i dopuścić do publicznej obrony rozprawę doktorską w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr Magdaleny Jażdżewskiej-Gutty nt. „Znaczenie bezpieczeństwa dla funkcjonowania międzynarodowych łańcuchów dostaw”.
Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Jażdżewskiej-Gutty wyznaczono na dzień 30 maja 2018 r. na godzinę 12.00.

Wynik głosowania: oddano: 42 głosy, za: 41 głosów, przeciw: 1 głos, wstrzymujących się: 0 głosów.

Dziekan
Dr hab. Monika Bąk, prof. UG