Uchwała Nr 102/17/WEUG

 

Uchwała Nr 102/17/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 19 października 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr Marii Mąkólskiej-Tenold

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789, z późn. zm.), po wysłuchaniu opinii dr hab. Moniki Bąk, prof. UG, postanawia wszcząć przewód doktorski w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr Marii Mąkólskiej-Tenold nt. "Advancing green urban economy - implementation and challenges of sustainability governance in different cities".

Wynik głosowania: oddano: 30 głosów, za: 29 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 1 głos.

Dziekan
Dr hab. Monika Bąk, prof. UG