Uchwała Nr 36/17/WEUG

Uchwała Nr 36/17/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania  habilitacyjnego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii dr. Tomasza Brodzickiego

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 18a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 882, z późn. zm.), po zapoznaniu się z dorobkiem i osiągnięciami w działalności naukowo-badawczej dr. Tomasza Brodzickiego, postanawia wyrazić zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii dr. Tomasza Brodzickiego.

Wynik głosowania: oddano: 37 głosów, za: 36 głosów, przeciw: 1 głos, wstrzymujących się: 0 głosów.

Dziekan
Dr hab. Monika Bąk, prof. UG