Uchwała Nr 174/15/WEUG

Uchwała Nr 174/15/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr Marii Matusiewicz

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), po wysłuchaniu opinii opiekuna naukowego prof. dr. hab. Włodzimierza Rydzkowskiego, postanawia wszcząć przewód doktorski w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr Marii Matusiewicz pt. „Próba optymalizacji procesów dystrybucji w miastach o zabudowie historycznej na przykładzie miasta Gdańska”.

Wynik głosowania: oddano: 36 głosów, za: 31 głosów, przeciw: 2 głosy, wstrzymujących się: 3 głosy.

Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski