Uchwała Nr 112/15/WEUG

Uchwała Nr 112/15/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr inż. Joannie Zielińskiej-Szczepkowskiej

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 4 i 5 oraz art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego komisji powołanej przez Radę Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej i przeprowadzeniu dyskusji oceniającej przebieg tej obrony, postanawia nadać mgr inż. Joannie Zielińskiej-Szczepkowskiej stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt. „Turystyka w polityce regionalnej Polski w latach 2004-2006 i 2007-2013 na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego”.

Wynik głosowania: oddano: 43 głosy, za: 42 głosy, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 1 głos.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 wymienionej wyżej Ustawy i posiadanymi przez Wydział uprawnieniami do nadawania stopni naukowych określonymi w Obwieszczeniu Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego wraz z określeniem nazw nadawanych stopni (M.P. z 2010 r. Nr 46, poz. 643), podjęta uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.

 


Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski