Uchwała Nr 48/15/WEUG

Uchwała Nr 48/15/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania  habilitacyjnego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie naukowej ekonomia dr. Leszka Czerwonki

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 18a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), po zapoznaniu się z dorobkiem i osiągnięciami w działalności naukowo-badawczej dr. Leszka Czerwonki, postanawia wyrazić zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie naukowej ekonomia dr. Leszka Czerwonki.

Wynik głosowania: oddano: 34 głosy, za: 32 głosy, przeciw: 2 głosy, wstrzymujących się: 0 głosów.


Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski