Uchwała Nr 82/13/WE UG

Uchwała Nr 82/13/WE UG w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr Małgorzaty Borzyszkowskiej podjęta 13 czerwca 2013 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii opiekuna naukowego prof. UG, dr hab. Krystyny Strzały podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr Małgorzaty Borzyszkowskiej pt. „Popyt na pieniądz w Polsce w latach 1996-2012. Weryfikacja empiryczna” powierzając prof. UG, dr hab. Krystynie Strzale funkcję promotora.

Przy obecności 36 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziało się 30 osób, 2 osoby głosowały „przeciwnie” i 4 osoby „wstrzymały się” od głosowania.


Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski