Uchwała Nr 56/12/WE UG

Uchwała Nr 56/12/WE UG w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Podejko 11 października 2012 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii opiekuna naukowego prof. zw. dr hab. Bohdana Jelińskiego, podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Podejko pt. „Międzynarodowa specjalizacja przemysłu obronnego (kryteria wyboru, kierunki)” powierzając prof. zw. dr hab. Bohdanowi Jelińskiemu funkcję promotora.

Przy obecności 29 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziało się 27 osób, 1 osoba wyraziła sprzeciw i 1 osoba „wstrzymała się” od głosu.


Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski