57/10/WEUG

Uchwała Nr 57/10/WE UG w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Joanny Zielińskiej-Szczepkowskiej 21 października 2010 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii opiekuna naukowego prof. zw. dr hab. Anny Barbary Kisiel-Łowczyc, podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Joanny Zielińskiej-Szczepkowskiej pt. „Uwarunkowania rozwoju turystyki w świetle polityki regionalnej Polski na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego” powierzając prof. zw. dr hab. Annie Barbarze Ksiel-Łowczyc funkcję promotora. Przy obecności 24 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziały się 24 osoby, przy braku osób głosujących „nie” i „wstrzymujących się” od głosu.

Dziekan

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski