53/09/WEUG

Uchwała Nr 53/09/WEUG w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Iwony Kur podjęta 22 października 2009 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii opiekuna naukowego prof. zw. dr hab. Danuty Rucińskiej, podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Iwony Kur pt. „Wpływ międzynarodowego lobbingu na rozwój europejskich regionów” powierzając prof. zw. dr hab. Danucie Rucińskiej funkcję promotora. Przy obecności 32 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziało się 27 osób, przy jednym „nie” i 4 głosach „wstrzymujących się”.

Dziekan

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski