Uchwała nr 69/07/WEUG

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii opiekuna naukowego prof. zw. dr hab. Zdzisława Kordela, podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Sławomira Skiby na temat „Koncepcja rachunku kosztów logistyki” powierzając prof. zw. dr hab. Zdzisławowi Kordelowi z Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku funkcję promotora.

Przy obecności 28 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziało się 23 osoby, 4 osoby głosowały nie i 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Dziekan
Prof. zw. dr hab. Stanisław Szwankowski