Projekt TRANSFORuMProjekt TRANSFORuM prowadzony jest na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w konsorcjum z koordynatorem - Rupprecht Consult - Forschung & Beratung GmbH, w skład którego wchodzą niezależni i doświadczeni doradcy i naukowcy z całej Europy, którzy oferują nowe podejście do kwestii polityki transportowej UE. Koncepcja TRANSFORuM oparta jest na sprawdzonym procesie szerokich konsultacji między stronami, zwłaszcza tymi, które realizują innowacyjną politykę transportową.

Celem projektu TRANSFORuM jest przekształcenie europejskiego systemu transportu, w kierunku zwiększenia jego konkurencyjności i efektywnego wykorzystywania posiadanych zasobów. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zaangażowanie różnych środowisk naukowych i ekspertów z zakresu polityki transportowej, którzy przeprowadzając liczne konsultacje określą wspólne stanowisko w zakresie wyzwań, barier, trendów oraz możliwości kształtowania przyszłego europejskiego systemu transportowego.

Projekt TRANSFORuM przyczynić się ma do realizacji następujących czterech kluczowych celów zawartych w białej księdze:


Cel nr 1:
Zmniejszenie o połowę liczby samochodów o napędzie konwencjonalnym w transporcie miejskim do 2030 r.; eliminacja ich z miast do 2050 r.; osiągnięcie zasadniczo wolnej od emisji CO2 logistyki w dużych ośrodkach miejskich do 2030r. (cel 1 projektu);
Cel nr 3: Do 2030 r. 30 % drogowego transportu towarów na odległościach większych niż 300 km należy przenieść na inne środki transportu, np. kolej lub transport wodny, zaś do 2050 r. powinno to być ponad 50 % tego typu transportu. Osiągnięcie tego celu będzie wymagało odpowiedniej infrastruktury (cel 2 projektu).
Cel nr 4: Ukończenie szybkiej europejskiej sieci kolejowej do 2050 r. Trzykrotny wzrost istniejącej sieci szybkich kolei do 2030 r. oraz zachowanie gęstej sieci kolejowej we wszystkich państwach członkowskich. Do 2050 r. większa część ruchu pasInstytrutażerskiego na średnie odległości powinna odbywać się koleją (cel 3 projektu).
Cel nr 8: Do 2020 r. ustanowienie ram europejskiego systemu informacji, zarządzania i płatności w zakresie transportu multimodalnego (cel 4 projektu).Końcowym produktem realizacji Projektu TRANSFORuM będzie sporządzenie zestawu dokumentów, będących efektem współpracy partnerów, w którym zawarta będzie analiza kształtowania innowacyjnej europejskiej polityki transportowej. Szczególny nacisk położony będzie na znaczenie praktyczne i biznesowe tych dokumentów. Powstaną m.in.:

  1. Mapa drogowa ukazująca możliwe do osiągnięcia krótko- i średnioterminowe cele (do 2030 r.) oraz sposoby ich osiągnięcia.
  2. Rekomendacje zawierające aspekty techniczne i tematyczne podejmowanych działań, konkretyzujące zadania decydentów, liderów, organizacji pozarządowych i innych instytucji
  3. Szczegółowe prognozy strategiczne z punktu widzenia strategii długoterminowej (2030-2050). To odwzorowanie struktury planu będzie miało charakter "Wizji" ilustrującej możliwości europejskiego systemu transportowego w 2050 roku.


Szczegółowe informacje o projekcie:
http://www.transforum-project.eu/en/transforum/about-the-project.html

Kierownikiem projektu na Wydziale jest dr Ernest Czermański, Instytut Transportu i Handlu Morskiego, tel. (58) 523 13 36, fax. (58) 523 13 89, e-mail: e.czermanski@gmail.com