Uchwała Nr 291/19/WEUG

Uchwała Nr 291/19/WEUG Komisji Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 16 września 2019 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Lipińskiej na temat: „Instytucjonalne uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych na B+R przez małe i średnie przedsiębiorstwa na przykładzie województwa pomorskiego”

Komisja powołana do przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej na podstawie art. 14 ust. 5, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 14 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.), po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego komisji z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej i przeprowadzeniu dyskusji oceniającej przebieg tej obrony, postanawia przyjąć publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Lipińskiej na temat: „Instytucjonalne uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych na B+R przez małe i średnie przedsiębiorstwa na przykładzie województwa pomorskiego”.

Wynik głosowania: oddano: 10 głosów, za: 10 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów.

Prodziekan
Dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG