Uchwała Nr 280/19/WEUG

 

Uchwała Nr 280/19/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Ważnej i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.), po wysłuchaniu dwóch recenzji: prof. dr. hab. Olgierda Wyszomirskiego z Uniwersytetu Gdańskiego i dr. hab. Piotra Rosika, prof. nadzwyczajnego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk, postanawia przyjąć i dopuścić do publicznej obrony rozprawę doktorską w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr Agnieszki Ważnej nt. „Ekonomiczna wartość czasu w transporcie pasażerskim”.

Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Ważnej wyznaczono na dzień 25 września 2019 r. na godzinę 13.30.

Wynik głosowania: oddano: 26 głosów, za: 26 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów.

Dziekan
Dr hab. Monika Bąk, prof. UG