Uchwała Nr 275/19/WEUG

Uchwała Nr 275/19/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Lipińskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.), po wysłuchaniu dwóch recenzji: prof. dr hab. Anny Zielińskiej-Głębockiej z Uniwersytetu Gdańskiego i prof. dr. hab. Jacka Szlachty ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, postanawia przyjąć i dopuścić do publicznej obrony rozprawę doktorską w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr Karoliny Lipińskiej nt. „Instytucjonalne uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych na B+R przez małe i średnie przedsiębiorstwa na przykładzie województwa pomorskiego”.

Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Lipińskiej wyznaczono na dzień 16 września 2019 r. na godzinę 9.00.

Wynik głosowania: oddano: 26 głosów, za: 26 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów.

Dziekan
Dr hab. Monika Bąk, prof. UG