Uchwała Nr 272/19/WEUG

Uchwała Nr 272/19/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Borkowskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.), po wysłuchaniu dwóch recenzji: prof. dr. hab. Kazimierza Pająka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i dr. hab. Adama Przybyłowskiego, prof. UMG z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, postanawia przyjąć i dopuścić do publicznej obrony rozprawę doktorską w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr. Krzysztofa Borkowskiego nt. „Bariery rozwoju mikroinstalacji w kontekście polityki energetycznej Polski z perspektywy przedsiębiorstw instalatorskich”.

Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Borkowskiego wyznaczono na dzień 18 września 2019 r. na godzinę 11.30.

Wynik głosowania: oddano: 25 głosów, za: 25 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów.

Dziekan
Dr hab. Monika Bąk, prof. UG