Uchwała Nr 241/19/WEUG

Uchwała Nr 241/19/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Schrödera i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.), po wysłuchaniu dwóch recenzji: dr. hab. Witolda Toczyskiego, prof. Ateneum – Szkoła Wyższa i dr. hab. Adama Przybyłowskiego, prof. UMG z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, postanawia przyjąć i dopuścić do publicznej obrony rozprawę doktorską w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr. inż. Michała Schrödera nt. „Jakość edukacji jako kategoria wyboru publicznego między liceami publicznymi i niepublicznymi w województwie pomorskim”.

Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Schrödera wyznaczono na dzień 15 lipca 2019 r. na godzinę 9.30.

Wynik głosowania: oddano: 32 głosy, za: 31 głosów, przeciw: 1 głos, wstrzymujących się: 0 głosów.

Dziekan
Dr hab. Monika Bąk, prof. UG