Uchwała Nr 225/19/WEUG

Uchwała Nr 225/19/WEUG Komisji Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr  Iwony Okrasińskiej na temat: „Rola infrastruktury transportu w budowaniu przewagi konkurencyjnej gałęzi transportu. Studium na przykładzie pasażerskiego transportu kolejowego”

Komisja powołana do przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej na podstawie art. 14 ust. 5, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 14 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.), po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego komisji z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej i przeprowadzeniu dyskusji oceniającej przebieg tej obrony, postanawia przyjąć publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr  Iwony Okrasińskiej na temat: „Rola infrastruktury transportu w budowaniu przewagi konkurencyjnej gałęzi transportu. Studium na przykładzie pasażerskiego transportu kolejowego”.

Wynik głosowania: oddano: 17 głosów, za: 16 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 1 głos.

Dziekan
Dr hab. Monika Bąk, prof. UG