Uchwała Nr 198/18/WEUG

Uchwała Nr 198/18/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr. Mohamada Alameddine

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789, z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), po wysłuchaniu opinii dr. hab. Stanisława Miecznikowskiego, postanawia wszcząć przewód doktorski w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr. Mohamada Alameddine nt. "The competitiveness of the new southern silk container-railway part of the Belt and Road Initiative between China and Europe. Challenges and opportunities".

Wynik głosowania: oddano: 36 głosów, za: 28 głosów, przeciw: 2 głosy, wstrzymujących się: 6 głosów.

Dziekan
Dr hab. Monika Bąk, prof. UG