Uchwała Nr 141/18/WEUG

Uchwała Nr 141/18/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Marii Mąkólskiej-Tenold i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789, z późn. zm.), po wysłuchaniu dwóch recenzji: dr hab. inż. Jany Pieriegud, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i dr. hab. Roberta Tomanka, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, postanawia przyjąć i dopuścić do publicznej obrony rozprawę doktorską w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr Marii Mąkólskiej-Tenold nt. "Advancing a green urban economy - implementation and challenges of sustainability governance in different cities".
Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Marii Mąkólskiej-Tenold wyznaczono na dzień 21 września 2018 r. na godzinę 11.00.

Wynik głosowania: oddano: 33 głosy, za: 33 głosy, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów.

Dziekan
Dr hab. Monika Bąk, prof. UG