Uchwała Nr 118/18/WEUG

Uchwała Nr 118/18/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr. Dariusza Weilanda

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789, z późn. zm.), po wysłuchaniu opinii prof. dr. hab. Mirosława Chaberka, postanawia wszcząć przewód doktorski w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr. Dariusza Weilanda nt. „Logistyczne determinanty rozwoju strategii handlu elektronicznego”.

Wynik głosowania: oddano: 39 głosów, za: 35 głosów, przeciw: 4 głosy, wstrzymujących się: 0 głosów.

Dziekan
Dr hab. Monika Bąk, prof. UG