Uchwała Nr 102/18/WEUG

Uchwała Nr 102/18/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr. inż. Michała Schrödera

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789, z późn. zm.), po wysłuchaniu opinii dr. hab. Jacka Zauchy, prof. UG, postanawia wszcząć przewód doktorski w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr. inż. Michała Schrödera nt. „Jakość edukacji jako kategoria wyboru publicznego między liceami publicznymi i niepublicznymi w województwie pomorskim”.

Wynik głosowania: oddano: 38 głosów, za: 34 głosy, przeciw: 1 głos, wstrzymujących się: 3 głosy.

Dziekan
Dr hab. Monika Bąk, prof. UG