Uchwała Nr 50/18/WEUG

Uchwała Nr 50/18/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Mirosława Warczaka i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789, z późn. zm.), po wysłuchaniu dwóch recenzji: prof. dr hab. Romana Kisiela z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i dr hab. Tadeusza Truskolaskiego, prof. UwB z Uniwersytetu w Białymstoku, postanawia przyjąć i dopuścić do publicznej obrony rozprawę doktorską w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr. Mirosława Warczaka nt. „Kształtowanie polityki budżetowej gmin wiejskich w Polsce (na przykładzie Gminy Liniewo)”.
Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Mirosława Warczaka wyznaczono na dzień 17 kwietnia 2018 r. na godzinę 13.30.

Wynik głosowania: oddano: 34 głosy, za: 31 głosów, przeciw: 2 głosy, wstrzymujących się: 1 głos.

Dziekan
Dr hab. Monika Bąk, prof. UG