Uchwała Nr 42/18/WEUG

Uchwała Nr 42/18/WEUG Komisji Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Szmelter na temat: „Determinanty kształtowania strategii logistycznych w światowym przemyśle motoryzacyjnym”

Komisja powołana do przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej na podstawie art. 14 ust. 5, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 14 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789, z późn. zm.), po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego komisji z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej i przeprowadzeniu dyskusji oceniającej przebieg tej obrony, postanawia przyjąć publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Szmelter na temat: „Determinanty kształtowania strategii logistycznych w światowym przemyśle motoryzacyjnym”.

Wynik głosowania: oddano: 19 głosów, za: 19 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów.

Dziekan
Dr hab. Monika Bąk, prof. UG