Uchwała Nr 55/17/WEUG

Uchwała Nr 55/17/WEUG Komisji Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Ewy Hącia na temat „Turystyka jako determinanta rozwoju regionów nadmorskich w Polsce”

Komisja powołana do przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 14 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 882, z późn. zm.), po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego komisji z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej i przeprowadzeniu dyskusji oceniającej przebieg tej obrony, postanawia przyjąć publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Ewy Hącia na temat: „Turystyka jako determinanta rozwoju regionów nadmorskich w Polsce”

Wynik głosowania: oddano: 10 głosów, za: 10 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów.

Dziekan
Dr hab. Monika Bąk, prof. UG