Uchwała Nr 40/17/WEUG

Uchwała Nr 40/17/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Ewy Hącia i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 882, z późn. zm.), po wysłuchaniu dwóch recenzji: prof. dr hab. Jacka Szlachty z Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i dr hab. Hanny Klimek, prof. UG, postanawia przyjąć i dopuścić do publicznej obrony rozprawę doktorską w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr Ewy Hącia nt. „Turystyka jako determinanta rozwoju regionów nadmorskich w Polsce”. Obrona odbędzie się w dniu 12 maja 2017 r. o godzinie 9.30.

Wynik głosowania: oddano: 36 głosów, za: 36 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów.

Dziekan
Dr hab. Monika Bąk, prof. UG