Uchwała Nr 25/17/WEUG

 

 

Uchwała Nr 25/17/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr. Łukasza Bogdańskiego

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 882, z późn. zm.), po wysłuchaniu opinii prof. dr hab. Krzysztofa Szałuckiego, postanawia wszcząć przewód doktorski w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr. Łukasza Bogdańskiego nt. „Zawodność rynku w świetle praktyki nieudanych fuzji i przejęć przedsiębiorstw w Polsce”.

Wynik głosowania: oddano: 39 głosów, za: 34 głosy, przeciw: 1 głos, wstrzymujących się: 4 głosy.

Dziekan
Dr hab. Monika Bąk, prof. UG