Uchwała Nr 152/16/WEUG

 

Uchwała Nr 152/16/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr. Mirosława Warczaka

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 882, z późn. zm.), po wysłuchaniu opinii dr. hab. Henryka Ćwiklińskiego, prof. UG, postanawia wszcząć przewód doktorski w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr. Mirosława Warczaka pt. „Kształtowanie polityki budżetowej gmin wiejskich w Polsce (na przykładzie Gminy Liniewo)”

Wynik głosowania: oddano: 35 głosów, za: 34 głosy, przeciw: 1 głos, wstrzymujących się: 0 głosów.

Dziekan
Dr hab. Monika Bąk, prof. UG