Uchwała Nr 83/16/WEUG

Uchwała Nr 83/16/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr Katarzyny Bartnik

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), po wysłuchaniu opinii prof. UG, dr hab. Krystyny Gawlikowskiej-Hueckel, postanawia wszcząć przewód doktorski w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr Katarzyny Bartnik pt. „Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego a rozwój województwa warmińsko-mazurskiego”.

Wynik głosowania: oddano: 41 głosów, za: 40 głosów, przeciw: 1 głos, wstrzymujących się: 0 głosów.

Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski