Uchwała Nr 59/16/WEUG

Uchwała Nr 59/16/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr. Michała Tuszyńskiego

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), po wysłuchaniu opinii prof. dr hab. Włodzimierza Rydzkowskiego, postanawia wszcząć przewód doktorski w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr. Michała Tuszyńskiego pt. „Wpływ dostępności transportowej na rozwój gminy na przykładzie Gdyni w latach 2003-2013”.

Wynik głosowania: oddano: 44 głosy, za: 41 głosów, przeciw: 3 głosy, wstrzymujących się: 0 głosów.

Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski