Uchwała Nr 45/15/WEUG

Uchwała Nr 45/15/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr Katarzynie Krawczyk

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 4 i 5 oraz art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego komisji powołanej przez Radę Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej i przeprowadzeniu dyskusji oceniającej przebieg tej obrony, postanawia nadać mgr Katarzynie Krawczyk stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt. „Modele analityczne w ocenie działalności gospodarczej przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej w Polsce”.

Wynik głosowania: oddano: 33 głosy, za: 33 głosy, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 wymienionej wyżej Ustawy i posiadanymi przez Wydział uprawnieniami do nadawania stopni naukowych określonymi w Obwieszczeniu Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego wraz z określeniem nazw nadawanych stopni (M.P. z 2010 r. Nr 46, poz. 643), podjęta uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.


Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski