Uchwała Nr 54/14/WEUG

Uchwała Nr 54/14/WEUG w sprawie przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr. Konrada Madeja i dopuszczenie do publicznej obrony podjęta 23 października 2014 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu dwóch recenzji prof. zw. dr hab. Elżbiety Marciszewskiej z Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i prof. zw. dr hab. Janusza Żurka podjęła uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej mgr. Konrada Madeja i dopuszczenia do publicznej obrony. Obrona odbędzie się w dniu 19 listopada 2014 r. o godzinie 11.30.

Przy obecności 38 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziało się 37 osób, 1 osoba głosowała przeciwnie i nie było osób „wstrzymujących się” od głosowania.

 

Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski