Uchwała Nr 54/13/WEUG

Uchwała Nr 54/13/WEUG w sprawie przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Joanny Godlewskiej i dopuszczenie do publicznej obrony podjęta 9 maja 2013 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu dwóch recenzji prof. zw. dr hab. Alojzego Nowaka z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. UG, dr hab. Dariusza Filara podjęła uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej mgr Joanny Godlewskiej i dopuszczenia do publicznej obrony. Obrona odbędzie się w dniu 24 maja 2013 r. o godzinie 11.15.

Przy obecności 26 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziało się 26 osób, nie było osób głosujących przeciwnie i „wstrzymujących się” od głosowania.


Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski