34/11/WEUG

Uchwała Nr 34/11/WE UG w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Konrada Madeja podjęta 16 czerwca 2011 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii opiekuna naukowego prof. zw. dr hab. Andrzeja Rucińskiego, podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Konrada Madeja pt. „Rynek transportu lotniczego – analiza trendów rozwojowych” powierzając prof. zw. dr hab. Andrzejowi Rucińskiemu funkcję promotora. Przy obecności 30 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziało się 28 osób, przy 2 osobach głosujących przeciwnie oraz braku osób „wstrzymującym się” od głosownia.

Dziekan

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski