60/10/WEUG

Uchwała Nr 60/10/WE UG w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Adama Szczęcha podjęta 18 listopada 2010 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii opiekuna naukowego prof. UG, dr hab. Przemysława Kulawczuka, podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Adma Szczęcha pt. „Kształtowanie systemu emerytalnego w Polsce. Analiza istniejących rozwiązań i budowa systemu docelowego” powierzając prof. UG, dr hab. Przemysławowi Kulawczukowi funkcję promotora. Przy obecności 27 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziało się 26 osób, 1 osoba głosowała „nie” oraz nie było głosów „wstrzymujących się” od głosownia.

Dziekan

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski