57/09/WEUG

Uchwała Nr 57/09/WEUG w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Borowicz podjęta 12 listopada 2009 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii opiekuna naukowego prof. zw. dr hab. Andrzeja Stępniaka, podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Borowicz pt. „Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na konkurencyjność polskiego eksportu)” powierzając prof. zw. dr hab. Andrzejowi Stępniakowi funkcję promotora. Przy obecności 28 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziało się 25 osób, przy jednym głosie „nie” i dwóch głosach „wstrzymujących się”.

Dziekan

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski