60/09/WEUG

Uchwała Nr 60/09/WEUG w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Krawczyk podjęta 10 grudnia 2009 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii opiekuna naukowego prof. UG, dr hab. Mirosława Krajewskiego, podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Krawczyk pt. „Modele analityczne w ocenie działalności gospodarczej przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej w Polsce” powierzając prof. UG, dr hab. Mirosławowi Krajewskiemu funkcję promotora. Przy obecności 27 osób
uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziało się 25 osób, przy 1 głosie „nie” i 1 głosie „wstrzymującym się”.

Dziekan

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski