62/09/WEUG

Uchwała Nr 62/09/WEUG w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Karoliny Lipińskiej podjęta 10 grudnia 2009 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii opiekuna naukowego prof. UG, dr hab. Krystyny Gawlikowskiej-Hueckel, podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Karolinie Lipińskiej pt. „Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych regionów Unii Europejskiej” powierzając prof. UG, dr hab. Krystynie Gawlikowskiej-Hueckel funkcję promotora. Przy obecności 28 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziały się 27 osoby, przy braku głosów „nie” i 1 głosie „wstrzymującym się”.


Dziekan

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski