Uchwała Nr 10/17/WEUG

Uchwała Nr 10/17/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr Marii Matusiewicz

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 4 i 5 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 882, z późn. zm.), po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego komisji powołanej przez Radę Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej i przeprowadzeniu dyskusji oceniającej przebieg tej obrony, postanawia nadać mgr Marii Matusiewicz stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt. „Optymalizacja procesów dystrybucji w miastach o zabudowie historycznej na przykładzie miasta Gdańska”.

Wynik głosowania: oddano: 40 głosów, za: 33 głosy, przeciw: 4 głosy, wstrzymujących się: 3 głosy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 wymienionej wyżej Ustawy i posiadanymi przez Wydział uprawnieniami do nadawania stopni naukowych określonymi w Obwieszczeniu Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego wraz z określeniem nazw nadawanych stopni (M.P. z 2010 r. Nr 46, poz. 643), podjęta uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.

Dziekan
Dr hab. Monika Bąk, prof. UG