Uchwała Nr 1/17/WEUG

Uchwała Nr 1/17/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Marii Matusiewicz i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 882, z późn. zm.), po wysłuchaniu dwóch recenzji: prof. dr. hab. Jarosława Witkowskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i dr hab. Macieja Szymczaka, prof. nadzwyczajnego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, postanawia przyjąć i dopuścić do publicznej obrony rozprawę doktorską w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr Marii Matusiewicz pt. „Optymalizacja procesów dystrybucji w miastach o zabudowie historycznej na przykładzie miasta Gdańska”. Obrona odbędzie się w dniu 15 lutego 2017 r. o godzinie 11.00.

Wynik głosowania: oddano: 33 głosy, za: 27 głosów, przeciw: 4 głosy, wstrzymujących się: 2 głosy.

Dziekan
Dr hab. Monika Bąk, prof. UG